Home 
        

Windows 10 Bootable USB rescue stick


English

Windows 10 opstart USB stick voor PC of laptop met een gecrashte Windows
Geschikt voor alle Windows versies 7-8-10 en Vista

Data veilig stellen en (her)installeren van Windows 10 is zelfs mogelijk zonder de PC of laptop te hoeven openen met een PXE server
 

 


 

Je kan met die stick een virtuele Windows 10 opstarten als je OS is gecrasht.
De netwerkkaart wordt automatisch ge´nstalleerd, zodat je verbinding kan maken met een NAS om de bestanden veilig te stellen.
Dan moet je nog wel even goochelen met dat netwerk zodat netwerkdetectie aan staat en je die NAS ook kan detecteren.

Als een Windows 7 of 8 machine niet meer wil opstarten kunnen we wel controleren of de machine technisch goed werkt, maar aan de software zelf beginnen we niet meer. 
Of we proberen, als we met die USB stick de computer op kunnen starten, met de System tools, het OS weer vanaf de harddisk te laten werken.
Die system tools kan je via de startknop vinden.
Is en blijft het een OS probleem, dan zetten we er Windows 10 Professional op.

Maar eventuele belangrijke bestanden moeten dan wel van die harddisk overgezet kunnen worden.
Je kan dan ook nog met een GPT schijf (Guide Partition Table) te maken hebben en die kan je niet zomaar in een dockstation uitlezen. Want die schijf heeft geen partitie(s) met een letter zodat Windows die partitie(s) niet als zodanig zal herkennen.
Je kan proberen die schijf weer om te zetten naar een NTFS maar dan ben je ook direct al je bestanden kwijt. Er zijn wel mogelijkheden om die bestanden te behouden tijdens een conversie van GPT naar NTFS maar dat blijft toch altijd een risicovolle bezigheid. Als we de machine op zouden kunnen starten met een Bootable Windows10 USB stick, dan zouden we die bestanden op de NAS kunnen zetten en na installatie van Window 10 weer terug op de D:\ kunnen zetten.

Je hebt een USB stick van 4gb nodig.


Met deze USB stick kan je een virtuele Windows 10 opstarten zodat je bestanden veilig kan stellen zonder de PC te openen.

Vooral aan te bevelen voor GPT schijven met een UEFI BIOS

Daarvoor gebruik je Win8PE SE (
Download)

Zet die map op een partitie met voldoende vrije ruimte.

  
Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue8.jpg

Niet noodzakelijk maar wel handig is een virtuele pc. (VM = Virtual Machine)
Standaard start Win8PE de VM op om te controleren of alles naar behoren werkt.

VM downloaden vanaf de webpagina
Download de Windows versie 
Installeer de Virtual Machine

Unzip Win8PE SE en start dat programma met de setup file; BuilderSE.exe 

 

Download de ISO van Windows 10 via het hulpprogramma, de media-creationtool

Extract vervolgens die ISO in een map.

 

Klik op Source en browse naar de map met de ISO files en klik op OK.

Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue10.jpg

 

Klik op de blauwe Playknop rechtsboven en dan is het gewoon wachten.  
Nu gaan we de USB stick inrichten.
Klik linksonder bij Write Media op de optie Copy to USB device in dat linker veld

Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue11.jpg

 

Zorg ervoor dat de juiste driveletter van de USB stick rechts is geselecteerd om te voorkomen dat de verkeerde partitie wordt overgeschreven.
Je krijgt standaard de verkeerde drive letter (?)
In dit geval K maar het kan ook L of iets anders zijn
  

Standaard staat er als bestandssysteem Fat 32 aangegeven
Zo niet: verander dat in FAT32

Klik dan op Copy to USB in het rechter veld  Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue12.gif

Click op Yes en OK om eventuele nog aanwezige bestanden over te laten schrijven.

Klik dan op OK. Hou er rekening mee dat het nogal wat tijd kan kosten.

  
Je kan meerdere USB sticks achter elkaar maken door een andere in de computer te steken en dan weer op die Copy to USB klikken 
Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue12.gif

 
 

English

Windows 10 starts USB stick for PC or laptop with a crashed Windows
Suitable for all Windows versions 7-8-10 and Vista


Data security and (re)installation of Windows 10 is even possible without having to open the PC or laptop with a PXE server

 

You can use that stick to start a virtual Windows 10 if your OS crashed.
The network card is installed automatically, so you can connect to a NAS to secure the files.
Then you have to juggle with that network so that network detection is on and you can also detect that NAS.
If a Windows 7 or 8 machine doesn't want to start anymore, we can check if the machine works technically, but we don't start the software itself anymore. 
Or we try, if we can start the computer with that USB stick, with the System tools, to make the OS work again from the hard disk.
These system tools can be found via the start button.
If it is and remains an OS problem, then we will put Windows 10 Professional on it.
However, it must be possible to transfer any important files from that hard disk.
You may also have to deal with a GPT disk (Guide Partition Table) and you can't just read it out in a docking station. Because that drive has no partition(s) with a letter so Windows will not recognize that partition(s) as such.
You can try to convert that disk to an NTFS but then you will lose all your files immediately. There are possibilities to keep those files during a conversion from GPT to NTFS but that always remains a risky activity. If we could start the machine with a Bootable Windows10 USB stick, we could put those files on the NAS and after installing Window 10 we could put them back on the D:Yes again. 
You need a 4gb USB stick.

With this USB stick you can start a virtual Windows 10 so you can secure files without opening the PC. 
Especially recommended for GPT disks with UEFI BIOS.

To do so, use Win8PE SE  (Download)  
Put that folder on a partition with enough free space.

  
Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue8.jpg  

Not necessary but useful is a
virtual pc. (VM = Virtual Machine)
By default, Win8PE launches the VM to check that everything is working properly.

 

Download VM from the web page
Download the Windows version 
Install the Virtual Machine

Unzip Win8PE SE and start that program with the setup file; BuilderSE.exe 

 

Download the Windows 10 ISO from the helpprogram, the media creation too
Then extract that ISO in a folder. 
  
Click Source and browse to the folder with the ISO files and click OK.

.
Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue10.jpg

 

Click on the blue Play button in the upper right corner and it's just waiting. 
Now we are going to set up the USB stick.
Click on the option Copy to USB device in that left field at the bottom left of Write Media.

Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue11.jpg

 

Make sure the correct drive letter of the USB flash drive is selected on the right to prevent the wrong partition from being overwritten.
By default you get the wrong drive letter (?)
In this case K but it can also be L or something else

By default, the file system is indicated as Fat 32.
If not, change that to FAT32

Then click on Copy to USB in the right field   Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue12.gif

Click on Yes and OK to overwrite any remaining files. 
Then click on OK. Keep in mind that it can take quite some time. 

You can create multiple USB sticks in a row by inserting another one into the computer and then click on that Copy to USB again.
Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue12.gif