Windows 8 of 10 Bootable USB rescue stick

W10 English

Safe data van een GPT/NTFS disk en installeer een 
nieuwe Windows zonder ook maar de machine te hoeven openen.


Using a PXE server to install a new operating system

Installing a PXE server

Op deze pagina's wordt aangegeven wat voor handelingen je allemaal moet verrichten om een USB stick te maken, die een virtuele Windows 8 of 10 opstart als je systeem is gecrasht.

Ook een GPT disk is dan in te lezen om die data alsnog veilig te stellen op een NAS of een harddisk in een dockstation.
Vervolgens kan je dan een nieuw OS er op zetten en dat dan met een PXE server, maar op een wat eenvoudiger wijze kan ook.
Zelf gebruiken we een image waarop Office en allerlei andere programma's al zijn geïnstalleerd.

Om je al die moeite te besparen voor het vervaardigen van zo'n USB stick kan je de ISO hier downloaden. (1,3 GB)
Je hebt een USB stick nodig van minimaal 2 gb.


Wel een normale USB met metaal en niet zoals die rechter van plastic, want daar gaat het niet mee werken

Dan heb je het programma ISO to USB nodigBrowse naar Win8PE_x64.ISO
Selecteer de USB stick
Bootable hoef je niet aan te vinken.
Klik op burn

Dan controleer je of die wil opstarten vanaf die USB.
In wezen zou W8 genoeg moeten zijn. 

Windows 10 stick

W10 doet niks extra, maar vergt wel meer handelingen om verbinding te maken met een NAS in het netwerk. En het duurt langer om op te starten.
Je maakt eerst een Windows 8 stick en dan kopieer je de files van de Map W10 files PESE daaroverheen. 


Overschrijf alle bestaande files als er om gevraagd wordt.

Bestanden veilig stellen na opstarten met USB stick

Voor Windows 8 stick

2 manieren om bestanden over te zetten.

1) Een USB stick of een harddisk in een Dockstation.
2) Via het internet naar een NAS of een andere computer.

Via het internet gaat sneller.
Klik linksonder op die startknop en dan op Network.

Je ziet dan een regel met het woord Network.
Ga daar in staan en type daar het ip-adres van de NAS met 2 backslashes en eventueel D.
|\\192.168.1....\D

Als er een gebruiker en wachtwoord wordt gevraagd, terwijl er geen wachtwoord van toepassing is, dan type je maar iets willekeurigs in, en dan lukt het over het algemeen wel.

Voor Windows 10 stick naar een NAS.
Dat gaat iets anders.
Klik op PE-Network en dan op Network Drives
Kies Z
Geef het path op met het IP adres van de NAS
\\192.168.11...\D
Vul user acount-name en password in.
Is er geen user of wachtwoord bekend of ingesteld, vul dan iets willekeurigs in en klik op Connect.
Je krijgt dan de melding: sucessfully mapped.
Klik op start en dan op Network
Je ziet dan een regel met het woord Network.
Ga daar in staan en type daar het ip-adres van de NAS met 2 backslashes en eventueel D 
\\192.168.11...\D
 
Harddisk opnieuw partioneren en eventueel van GPT naar MBR.
Na het opstarten met die USB stick en nadat de bestanden veilig gesteld zijn, installeer je het programma NPE_free dat op het bureablad staat.
Dan kan je daarmee werken als met Minitool en de partities aanpassen.
Minitool free werkt niet met die USB PE versie. NPE wel. 


Als het een UEFI BIOS is, dan moet je dat wijzigen.
Security Disabled en eventueel Legacy aanvinken.


Ga naar Using a PXE server to install a new operating system, maar dat kan ook eenvoudiger.

Windows 10 opstart USB stick voor PC of laptop met een gecrashte Windows
Geschikt voor alle Windows versies 7-8-10 en Vista
  
Data veilig stellen en (her)installeren van Windows 10 is zelfs mogelijk zonder de PC of laptop te hoeven openen met een PXE server

 Je kan met die stick een virtuele Windows 10 opstarten als je OS is gecrasht.
De netwerkkaart wordt automatisch geïnstalleerd, zodat je verbinding kan maken met een NAS om de bestanden veilig te stellen.
Een externe harddisk gebruiken of een dockstation met een harddisk kan ook.

Als een Windows 7 of 8 machine niet meer wil opstarten kunnen we wel controleren of de machine technisch goed werkt, maar aan de software zelf beginnen we niet meer. 
Of we proberen, als we met die USB stick de computer op kunnen starten, met de System tools, het OS weer vanaf de harddisk te laten werken.
Die system tools kan je via de startknop vinden.
Is en blijft het een OS probleem, dan zetten we er Windows 10 Professional op.

Maar eventuele belangrijke bestanden moeten dan wel van die harddisk overgezet kunnen worden.
Je kan dan ook nog met een GPT schijf (Guide Partition Table) te maken hebben en die kan je niet zomaar in een dockstation uitlezen. Want die schijf heeft geen partitie(s) met een letter zodat Windows die partitie(s) niet als zodanig zal herkennen.
Je kan proberen die schijf weer om te zetten naar een NTFS maar dan ben je ook direct al je bestanden kwijt. Er zijn wel mogelijkheden om die bestanden te behouden tijdens een conversie van GPT naar NTFS maar dat blijft toch altijd een risicovolle bezigheid. Als we de machine op zouden kunnen starten met een Bootable Windows10 USB stick, dan zouden we die bestanden op de NAS kunnen zetten en na installatie van Window 10 weer terug op de D:\ kunnen zetten.

Je hebt een USB stick van 4gb nodig.

Met deze USB stick kan je een virtuele Windows 10 opstarten zodat je bestanden veilig kan stellen zonder de PC te openen.

Vooral aan te bevelen voor GPT schijven met een UEFI BIOS

Een W-10 stick maken is lastig.
Alles moet met elkaar in overeenstemming zijn.

De versie van je OS met de laatste updates, de iso, en de builder.
En dat gaat nog wel eens fout. 
Maar je kan het wel proberen.

Daarvoor gebruik je Win8PE SE (Download)

Zet die map niet op de C maar op een andere partitie met voldoende vrije ruimte.

  
Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue8.jpg

Niet noodzakelijk maar wel handig is een virtuele pc. (VM = Virtual Machine)
Standaard start Win8PE de VM op om te controleren of alles naar behoren werkt.

VM downloaden vanaf de webpagina
Download de Windows versie 
Installeer de Virtual Machine

Unzip Win8PE SE en start dat programma met de setup file; BuilderSE.exe 

 

Download de ISO van Windows 10 via het hulpprogramma, de media-creationtool

Extract vervolgens die ISO in een map.

 

Klik op Source en browse naar de map met de ISO files en klik dan op OK

Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue10.jpg

 

Klik op de blauwe Playknop rechtsboven en dan is het gewoon wachten.  Krijg je een foutmelding klik dan op config source
Klik links op de map naast Set Source
Selecteer
de juiste bron en klik dan op Set source

 Nu gaan we de USB stick inrichten.
Klik linksonder bij Write Media op de optie Copy to USB device in dat linker veld

Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue11.jpg

 

Zorg ervoor dat de juiste driveletter van de USB stick rechts is geselecteerd om te voorkomen dat de verkeerde partitie wordt overgeschreven.
Je krijgt standaard de verkeerde drive letter (?)
In dit geval K maar het kan ook L of iets anders zijn
  

Standaard staat er als bestandssysteem Fat 32 aangegeven
Zo niet: verander dat in FAT32

Klik dan op Copy to USB in het rechter veld  Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue12.gif

Click op Yes en OK om eventuele nog aanwezige bestanden over te laten schrijven.

Klik dan op OK. Hou er rekening mee dat het nogal wat tijd kan kosten.

  
Je kan meerdere USB sticks achter elkaar maken door een andere in de computer te steken en dan weer op die Copy to USB klikken 
Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue12.gif

 
Je kan van die FAT32 partitie een ISO maken met ISO creator
Die ISO kan je dan met ISO to USB op een andere USB stick zet.


File path is daar waar die ISO moet komen met de naam
Folder Path is het bronbestand/partitie

 

English

Windows 10 starts USB stick for PC or laptop with a crashed Windows
Suitable for all Windows versions 7-8-10 and Vista


Data security and (re)installation of Windows 10 is even possible without having to open the PC or laptop with a PXE server

To save you all the trouble of making such a USB stick you can download the files and  
the ISO here.
(1.3 GB)
You need a USB stick of at least 2 gb and that must be FAT32.


Use a normal USB with metal and not like the right one of plastic, because it won't work with it.

Then you need the program ISO to USB 

 Browse to Win8PE_x64.ISO
Select the USB flash drive
You don't have to tick Bootable.
Click on burn

Then also put the partition wizard NPE_free on that stick
Then check if it wants to boot from that USB.
Essentially W8 should be enough, 

Windows 10 stick
W10 does nothing extra, but requires more actions to connect to a NAS on the network.

And it takes longer to get started.
First create a Windows 8 stick and then copy the files from the Map W10 files PESE over it. 

Overwrite all existing files when prompted.

Secure files after booting with USB flash drive
For Windows 8 stick
2 ways to transfer files.

1) A USB stick or a hard disk in a Dock drive.
2) Via the internet to a NAS or another computer.

Through the internet goes faster.
Click on the start button in the lower left corner and then on Network and you will see a line with the word Network.
Enter the IP address of the NAS with 2 backslashes and possibly D.
|\\192.168.1....\D

If you are asked for a user and password, but no password is applicable, you type in something random, and then it generally works.

For Windows 10 stick to a NAS.

That's something else.
Click on PE-Network and then on Network Drives
Choose Z
Enter the path using the IP address of the NAS
\\192.168.11...\D
Enter user acount-name and password.
If no user or password is known or set, enter something random and click Connect.
You will get the message: sucessfully mapped.
Click on start and then on Network
You will see a line with the word Network.
Stand in it and type in the IP address of the NAS with 2 backslashes and possibly D
\\192.168.11...\D

Re-partion a hard disk and possibly from GPT to MBR.
After booting up with that USB stick and after the files have been secured, install the program NPE_free that is on the desktop.
Then you can work with it as with Minitool and change the partitions.
Minitool free does not work with that USB PE version. NPE does.

If it is a UEFI BIOS, you have to change that.
Security Disabled and possibly Legacy enabled

Go to Using a PXE server to install a new operating system. But it could also be simpler
     

Download the latest NubiPartitionEditor_free if you want. 

 

You can use that stick to start a virtual Windows 10 if your OS crashed.
The network card is installed automatically, so you can connect to a NAS to secure the files.
Then you have to juggle with that network so that network detection is on and you can also detect that NAS.
If a Windows 7 or 8 machine doesn't want to start anymore, we can check if the machine works technically, but we don't start the software itself anymore. 
Or we try, if we can start the computer with that USB stick, with the System tools, to make the OS work again from the hard disk.
These system tools can be found via the start button.
If it is and remains an OS problem, then we will put Windows 10 Professional on it.
However, it must be possible to transfer any important files from that hard disk.
You may also have to deal with a GPT disk (Guide Partition Table) and you can't just read it out in a docking station. Because that drive has no partition(s) with a letter so Windows will not recognize that partition(s) as such.
You can try to convert that disk to an NTFS but then you will lose all your files immediately. There are possibilities to keep those files during a conversion from GPT to NTFS but that always remains a risky activity. If we could start the machine with a Bootable Windows10 USB stick, we could put those files on the NAS and after installing Window 10 we could put them back on the D:Yes again. 
You need a 4gb USB stick.

With this USB stick you can start a virtual Windows 10 so you can secure files without opening the PC. 
Especially recommended for GPT disks with UEFI BIOS.

To do so, use Win10PE SE  (Download)  
Don't put that folder on the C but on another partition with enough free space.

  
Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue8.jpg  

Not necessary but useful is a
virtual pc. (VM = Virtual Machine)
By default, Win8PE launches the VM to check that everything is working properly.

 

Download VM from the web page
Download the Windows version 
Install the Virtual Machine

Unzip Win8PE SE and start that program with the setup file; BuilderSE.exe 

 

Download the Windows 10 ISO from the helpprogram, the media creation too
Then extract that ISO in a folder. 
  
Click Source and browse to the folder with the ISO files and click OK.

 

Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue10.jpg

 

Click on the blue Play button in the upper right corner and it's just waiting. 

 


If you get an error message click on config source.

 

 


Left click on the folder next to Set Source
Select the correct source and klick on Set source

Now we are going to set up the USB stick.
Click on the option Copy to USB device in that left field at the bottom left of Write Media.

Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue11.jpg

 

Make sure the correct drive letter of the USB flash drive is selected on the right to prevent the wrong partition from being overwritten.
By default you get the wrong drive letter (?)
In this case K but it can also be L or something else

By default, the file system is indicated as Fat 32.
If not, change that to FAT32

Then click on Copy to USB in the right field   Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue12.gif

Click on Yes and OK to overwrite any remaining files. 
Then click on OK. Keep in mind that it can take quite some time. 

You can create multiple USB sticks in a row by inserting another one into the computer and then click on that Copy to USB again. Beschrijving: https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Bootable_Win8_USB_stick/Rescue12.gif


You can turn that FAT32 partition into an ISO with ISO creator


This ISO can then be put on another USB stick with ISO to USB.


File path is where the ISO should be
Folder Path is the source file/partition